1

راز طراحی سایت در اهواز در 9گام ساده آشکار شد.

News Discuss 
از معروفترین شخصیتهای این جنگ حاج سبهان و همچنین عاصی الشرهان بودند که از شیوخ بنی طرف بهشمار میآمدند. محور دوم درگیری در شمال اهواز و با حضور طوایف زرگان، باوی، حمیدی، نواصر، سلامات و در یک عملیات پارتیزانی به انفجار لولههای نفت شرکت انگلیسی منتهی شد و سومین https://xiaopingj554pbz0.blogdomago.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story